ARTIKEL 1 – Algemeen
PAUL VAN DE KAMP INTERIOR DESIGN (hierna te noemen PVDKID) houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van producten, ontwerpen, adviezen en toebehoren in de binnenhuisarchitectuur en dienstverlening op dit gebied, één en ander in de ruimste zin.
PVDKID is gevestigd te Amsterdam en houdt aldaar kantoor. Bezoek is mogelijk, doch enkel op afspraak.
ARTIKEL 2 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PVDKID in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen PVDKID en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Producten: producten, ontwerpen, adviezen en toebehoren tezamen;
Order: iedere opdracht van Afnemer aan PVDKID.
Documentatie: de door of namens PVDKID ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer;
Dienstverlening: de door of namens PVDKID al dan niet met betrekking tot Producten of te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
Overmacht: elke van de wil van PVDKID onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van PVDKID kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door PVDKID of haar toeleveranciers en/of haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid van deze Voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van PVDKID en Afnemer.
De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door PVDKID uitdrukkelijk van de hand gewezen.
ARTIKEL 4 – Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt PVDKID niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover PVDKID een Order schriftelijk aanvaardt of door PVDKID een uitvoering aan een Order wordt gegeven.
Alle opgaven door PVDKID van getallen, specificaties en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. PVDKID kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
PVDKID behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
ARTIKEL 5 – Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door PVDKID zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
ARTIKEL 6 – Afleveringstermijnen
Een door PVDKID opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor PVDKID geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van PVDKID, op de door die toeleveranciers van PVDKID verstrekte gegevens.
Indien PVDKID door de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van PVDKID.
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient PVDKID derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen de daaruit voor PVDKID voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
PVDKID heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
ARTIKEL 7 – Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt PVDKID de wijze van verzending.
Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen. PVDKID zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. PVDKID is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.
ARTIKEL 8 – Retourgarantie Producten
Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument – heeft het recht de afgeleverde maar niet in gebruik genomen, Producten zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan PVDKID te retourneren. PVDKID zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:
Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;
Producten zijn aangeschaft via het internet;
Retourgarantie geldt niet voor geleverde diensten;
Retourneringen dienen vooraf aangevraagd te worden;
Verzegelde Producten waarvan het zegel van de verpakking verbroken is, worden niet teruggenomen;
Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending;
De retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van PVDKID zijn;
De kosten voor frankering van de retourzending zijn voor Afnemer;
Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn;
Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.
ARTIKEL 9 – Verzuim/Ontbinding
Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is PVDKID gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij PVDKID Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is PVDKID gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van PVDKID op grond van de wet en de Overeenkomst.
Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van PVDKID op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van PVDKID op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is PVDKID gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen PVDKID en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde PVDKID in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.
ARTIKEL 10 – Garanties
Indien PVDKID Producten aan Afnemer aflevert, die PVDKID van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is PVDKID nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop PVDKID ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door PVDKID na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door PVDKID in behandeling te worden genomen.
Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van PVDKID garantie verlenen of kan PVDKID - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.

ARTIKEL 11 – Eigendomsvoorbehoud
Alle Producten blijven eigendom van PVDKID, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan PVDKID verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
Voordat het eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan PVDKID eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemer's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
Indien en zolang PVDKID eigenaar van de Producten is, zal Afnemer PVDKID onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer PVDKID op PVDKID’S eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.
Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van PVDKID. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.
ARTIKEL 12 – Intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle analyses, ontwerpen, rapporten, offertes etc. die door PVDKID aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij PVDKID of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door PVDKID en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van PVDKID of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Afnemer verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
PVDKID verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan PVDKID zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
Afnemer zal PVDKID onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen PVDKID bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer PVDKID zijn medewerking verlenen.
ARTIKEL 13 – Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van PVDKID, uitgedrukt in euro, en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor PVDKID geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft PVDKID het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden PVDKID op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.
ARTIKEL 14 – Betaling
Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan PVDKID betalen. Alle betalingen zullen op een door PVDKID aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
Alle aan PVDKID in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht enige betalingsverplichting jegens PVDKID op te schorten.
Indien op enig moment bij PVDKID gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft PVDKID het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die PVDKID, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van PVDKID.
Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van PVDKID op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
Indien Afnemer jegens PVDKID in verzuim is, is hij verplicht PVDKID de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van €125, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
Indien PVDKID, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
PVDKID is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
PVDKID is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van PVDKID te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door PVDKID aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurOvereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van PVDKID in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van PVDKID in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van PVDKID (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer PVDKID vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of dienstverlening en zal hij PVDKID alle schade vergoeden die PVDKID lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
ARTIKEL 16 – Overmacht
Indien PVDKID door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als PVDKID als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
PVDKID zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
ARTIKEL 17 – Verplichtingen van Afnemer
Afnemer zal aan PVDKID alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van PVDKID benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, software en van de door PVDKID te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet Overeenkomstig de afspraken ter beschikking van PVDKID staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft PVDKID het recht extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van PVDKID in rekening te brengen.
ARTIKEL 18 – Overdracht van rechten en verplichtingen
Het is PVDKID toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van PVDKID worden overgedragen zal PVDKID Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. PVDKID is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PVDKID.
ARTIKEL 19 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.